CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ประจำปีงบประมาณ 65
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
18/08/2565 - 19/08/2565
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
2 วัน
โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี
100 คน
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ปี65
ชื่อเอกสาร : กำหนดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ปี65.docx
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวิทยากร_ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ปี65
ชื่อเอกสาร : ประวัติวิทยากร_ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ปี65.docx
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : CEPA 02 ประชุมวิชาการ 65
ชื่อเอกสาร : CEPA 02 ประชุมวิชาการ 65(18-18 ส.ค.65).pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : ขออนุมัติหลักการและดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
ชื่อเอกสาร : ขออนุมัติหลักการและดำเนินการจัดประชุมวิชาการ.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : ตัวอย่างใบประกาศสำหรับประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้ ปี 65
ชื่อเอกสาร : ตัวอย่างใบประกาศสำหรับประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้ ปี 65.jpg
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายพีระพงษ์ สุพรรณตรี
081-8200281
02-4752641 ต่อ 21
peerapongsuphantree@gmail.com
ประจำแผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 )