CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการ First Hour in Emergency Room 2024: The Battlefield: Will we survive?
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22/08/2567 - 23/08/2567
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
2
ไอคอนสยาม ชั้น 7
30
สาธิต,บรรยาย
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นาย- -
-
0
-@gmail.com
-
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 02 ก.ค. 2567 )