CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 8th Advanced Emergency Care Conference 2025 Emergency Medicine Multiverse : The Future of EM
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแก่น
11/07/2567 - 12/07/2567
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
2
โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
250
สาธิต,บรรยาย
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นาย- -
0
0
-@gmail.com
-
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 02 ก.ค. 2567 )