CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง Health Care System in Disaster Management: Current Trends and Future Directions
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
11/07/2567 - 12/07/2567
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2
ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี ประตูน้ำ
200
สาธิต,บรรยาย
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาว- -
0
0
-@gmail.com
ผู้ประสานงานโครงการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 )