CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshing EMT-Basic)
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
01/03/2566 - 17/03/2609
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
1-3,8-10,15-17 มีนาคม 2566
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
96
การเปลี่ยนผ่าน ข้อบังคับใหม่,สาธิต,ปฎิบัติ,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อเอกสาร : สพฉ. กำหนดการอบรม.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อเอกสาร : สพฉ. โครงการพื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี
022207592
022239684
ems.bangkok@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 )