CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)
21/09/2565 - 23/09/2565
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
3
โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา
400
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : Agenda 21-09-2022
ชื่อเอกสาร : S__117244014.jpg
หัวข้อเอกสาร : Agenda 22-09-2022
ชื่อเอกสาร : S__117244012.jpg
หัวข้อเอกสาร : Agenda 23-09-2022
ชื่อเอกสาร : S__117244013.jpg
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : ประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
ชื่อเอกสาร : ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 (สพฉ.).pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายปริวัฒน์ ภู่เงิน
0897111199
-
ppariw@kku.ac.th
เลขาธิการฝ่ายวิชาการ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2565 )