CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
15/08/2565 - 21/08/2565
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
15 - 21 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
48
จำลอง,บรรยาย,สาธิต,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : ตารางอบรม
ชื่อเอกสาร : ตารางอบรมขอ CEPA.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวิทยากรที่ขอรับหน่วยคะแนน CEPA
ชื่อเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนน.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : รายละเอียดโครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวสุกัญญา ต่วนเทศ
0961949526
039319660
Sukanya.tigger@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 )