CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการประจำปีงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
22/06/2565 - 24/06/2565
แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
22 - 24 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
200 คน
สาธิต,ปฎิบัติ,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : ตารางประชุมวิชาการ
ชื่อเอกสาร : ตารางประชุมวิชาการ update 25-2-2022(1) (1).docx
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : รายชื่อวิทยากร
ชื่อเอกสาร : รายชื่อวิทยากร (แพทย์) ประชุมวิชาการ (1).xlsx
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ฉุก.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายพงศ์ธร จันทเตมีย์
0858848835
075343061
niengsk122@gmail.com
นายแพทย์ชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 )