CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหน่วยแพทย์ ทร.(พื้นที่ ทรภ.๑และหน่วยแพทย์อื่นๆ
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
27/06/2565 - 30/06/2565
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
4 วัน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
40
สาธิต,ปฎิบัติ,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
หัวข้อเอกสาร : ตารางการฝึก.pdf
ชื่อเอกสาร : ตารางการฝึก.pdf
หัวข้อเอกสาร : CEPA 02.pdf
ชื่อเอกสาร : CEPA 02.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : อนุมัติ.pdf
ชื่อเอกสาร : อนุมัติ.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวืทยากร.pdf
ชื่อเอกสาร : ประวัติวืทยากร.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : ใบประกาศ.pdf
ชื่อเอกสาร : ใบประกาศ.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : อนุมัติ.pdf
ชื่อเอกสาร : อนุมัติ.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางวชิราภรณ์ อินทราพงษ์
0863132308
084752708
wirongrong8@gmail.com
หน.ฝึกอบรมฯ กวก.ศวก.พร.
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2565 )