CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิชาการบุคลากรหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
13/06/2565 - 15/06/2565
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
3 วัน
กองวิทยาการ ศูนย์วิทยการ กรมแพทย์ทหารเรือ
150
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ.doc
ชื่อเอกสาร : โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ.doc
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : ตารางการอบรม.doc
ชื่อเอกสาร : ตารางการอบรม.doc
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : ใบประกาศนียบัตร 2.docx
ชื่อเอกสาร : ใบประกาศนียบัตร 2.docx
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : อนุมัติโครงการฯ 65.txt.pdf
ชื่อเอกสาร : อนุมัติโครงการฯ 65.txt.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาววริศรา โชติสกุล
0863132308
024752708
wirongrong8@gmail.com
หน.ฝึกอบรมฯ กวก.ศวก.พร.
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 )