CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม EMCC 2022 DAWN OF SURVIVORS
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
23/02/2565 - 25/02/2565
แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
3 วัน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
300
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : หนังสือเชิญประชุม
ชื่อเอกสาร : หนังสือเชิญประชุม.jpg
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ 1.jpg
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ 2.jpg
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายอ.นพ.คมสันติ วงศ์กุลพิศาล
0819106532
022564000-80147
noinongnoi@hotmail.com
อาจารย์ นายแพทย์
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 )