CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะ ทักษะการการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุของผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสตูล
01/06/2564 - 02/06/2564
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2รุ่น รุ่นละ1วัน วันละ32คน
ห้องประชุม โรงพยาบาลสตูล
64 คน ไม่รวมวิทยากร
สาธิต,จำลอง,ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
ชื่อเอกสาร : โครงการพัฒนาสมรรถนะ.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : อิสมาแอ ลาเตะ
ชื่อเอกสาร : อิสมาแอ ลาเตะ.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : พุดตาล ศรีสุวงศ์
ชื่อเอกสาร : พุดตาล ศรีสุวงศ์.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ปรัศรุจ แสงทอง
ชื่อเอกสาร : ปรัศรุจ แสงทอง.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ธันทิวาห์ คงเพ็ชร
ชื่อเอกสาร : ธันทิวาห์ คงเพ็ชร.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : จักรพงศ์ จันทนา
ชื่อเอกสาร : จักรพงศ์ จันทนา.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : อาลิสา หาดดี
ชื่อเอกสาร : อาลิสา หาดดี.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายอิสมาแอ ลาเตะ
083-0354201
074-723375
edu.Satun2563@gmail.com
นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564 )