CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการอำนวยการตรงทางการแพทย์ (on line medical direction) เขตสุขภาพที่ 7 (ระยะที่ 1) กิจกรรมอบรม On scene Trauma Care เขตสุขภาพที่ 7
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแก่น
10/11/2563 - 31/12/2563
ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผปป.),ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.),ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผกป.),แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
1 วัน
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
160 คน
ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรม On Scene Care เขตสุขภาพที่ 7
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : ขออนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมโครงการโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการอำนวยการตรงทางการแพทย์ (on line medical direction) เขตสุขภาพที่ 7 (ระยะที่ 1)
ชื่อเอกสาร : 002.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวกาญดา นาคะ
0969453593
043247399
emskhonkaen@gmail.com
นักจัดการงานทั่วไป
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 )