CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม กำหนดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2564
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17/03/2564 - 19/03/2564
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
17- 19 มีนาคม 2564
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
80 คน
บรรยาย,สาธิต,จำลอง,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร :
ชื่อเอกสาร : กำหนดการประชุมวิชาการ สุราษฎร์ะานี _ล่าสุด.docx
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร :
ชื่อเอกสาร : โครงการประชุมวิชาการปี64.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : แบบยื่นคำขอเสนอโครงการหรือกิจกรรม
ชื่อเอกสาร : CEPA EMT-B.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : ตย.ใบประกาศ
ชื่อเอกสาร : ตัวอย่างใบประกาศEMT B.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางปานฤทัย นาคบำรุง
088-8270960
077-272784-102
narkbumrung@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 )