CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 5 (5th EMTAC) New Frontier in Prehospital Emergency ประจำปีงบประมาณ 2563
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
09/10/2563 - 10/10/2563
แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2 วัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
350
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : Agenda 5th EMTAC
ชื่อเอกสาร : 5th EMTAC.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : CEPA02
ชื่อเอกสาร : CEPA02.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : EMTAC_project.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : Speakerขอคะแนน
ชื่อเอกสาร : instructor.xlsx
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : เชิญประชุม
ชื่อเอกสาร : EMTAC_iv.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : Register
ชื่อเอกสาร : EMTAC_reg.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายธนากร ลักษณะมาพันธ์
0952560607
022012404
Thanakorn.las@mahidol.ac.th
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 07 พ.ค 2564 )