CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12/09/2563 - 27/09/2563
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2 วัน ต่อ 1 รุ่น จัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมระยะเวลา 4 วัน
อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
60
สาธิต,ปฎิบัติ,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : BLS for อาสากู้ชีพ วันที่120963
ชื่อเอกสาร : TRC BLS for อาสากู้ชีพ วันที่120963.pdf
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ โครงการทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ โครงการทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ.pdf
หัวข้อเอกสาร : BLS for อาสากู้ชีพ วันที่ 260963
ชื่อเอกสาร : TRC BLS for อาสากู้ชีพ วันที่ 260963.pdf
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสากู้ชีพ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ให้กับอาสากู้ชีพ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการทบทวนความรู้ทางด้ารการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ อนุมัติโครงการแล้ว
ชื่อเอกสาร : โครงการทบทวนความรู้สำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ ผ่านการอนุมัติแล้ว.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : ตัวอย่างเกียติบัตรเข้าร่วมอบรม
ชื่อเอกสาร : เกียติบัตรเข้าร่วมอบรม.docx
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวิทยากร
ชื่อเอกสาร : ประวัติวิทยากร.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายพงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
083-444-4660
-
cnems.cnmi@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และแพทย์อำนวยการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 )