CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
02/12/2562 - 28/09/2563
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
1 วัน ( 2 ชั่วโมง)
ชั้น 3 อาคารศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
25 คน
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการโครงการปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ กระตุก.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ
ชื่อเอกสาร : กท 0613-1640_16 ธ.ค. 62 ขอ CEPA.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี
0817209599
022239684
ems.bangkok@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 )