CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
05/11/2562 - 07/11/2562
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
3 วัน
-
-
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ-วสส.ยะลา.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการยะลา.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายภัคณัฐ วีรขจร
-
-
deaw1669@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 )