CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาฟื้นฟูวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลปราสาท
12/09/2605 - 27/09/2605
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
8 วัน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
645 คน
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ CPR_2.PDF
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ CPR_2.PDF
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางปาริชาด ทวีรัตน์
0851054140 และ 0982579754
-
luechai.tone@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 )