CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม อบรมฟื้นฟูวิชาการ การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแพร่
22/10/2562 - 25/10/2562
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
รุ่นละ 1 วัน จำนวน 3 รุ่น
โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
รุ่นละ 50 คน
บรรยาย,ปฎิบัติ,จำลอง
หัวข้อเอกสาร : กำหนการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการจัดอบรมฟื้นฟู 2562.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางเยาวเรศ อิรสระเศรษฐ์พงศ์
0895542195
054511147
yaowared_pph@yahoo.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 )