CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการประจำปีภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14/08/2562 - 15/08/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2 วัน
ห้องประชุมสวนหม่อน
200 คน
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ และประวัติวิทยากร
ชื่อเอกสาร : โครงการ.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายวีรวัฒน์ คชินทักษ
0819772554
044341547
oaktech123@yahoo.com
นายแพทย์ชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 02 ก.ย. 2562 )