CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานอุบัติเหคุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลจะนะ ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจะนะ
03/09/2562 - 04/09/2562
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
3-4 กันยายน 2562
โรงพยาบาลจะนะ
100 คน
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการจัดอบรม
ชื่อเอกสาร : ตารางอบรม.jpg
หัวข้อเอกสาร : ตัวโครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ ER 62.doc
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ชื่อเอกสาร : ปฏิบัติการฉุกเฉิน.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : สอนEMR Trauma
ชื่อเอกสาร : สอนEMR Trauma.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : การประเมินสถานการณ์
ชื่อเอกสาร : บทที่ 3-1 การประเมินสถานการณ์.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : การยกและการเคลื่อนย้าย
ชื่อเอกสาร : การยกและการเคลื่อนย้าย.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : กฎหมายและจรยธรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
ชื่อเอกสาร : กฎหมายและจรยธรรมการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : Emergency medical care
ชื่อเอกสาร : Emergency medical care.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางอัญชุลี เพชรสุวรรณ
086-2948892
074207078
Petsuwan.an@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 )