CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ)
01/06/2562 - 23/09/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
รุ่นละ 5 วัน จำนวน 6 รุ่น
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
36 คน ต่อรุ่น
บรรยาย,สาธิต,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ-ทางอากาศ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ -ทางอากาศ.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวพรธิดา แย้มพยนต์
0807831669
028721603
pornthida.y@niems.go.th
พนักงานปฏิบัติการ(หัวหน้างาน)
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 )