CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมฟื้นฟู การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล สำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Prehospital care for the AEMT Refresher) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
01/07/2562 - 04/07/2562
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
4 วัน
หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
80 คน
ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : ตารางกำหนดการ-v2-110619.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการอบรม.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวอุ่นใจ เครือสถิตย์
0815989773
043221770-102
ounjai_kr@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 03 ก.ย. 2562 )