CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 5th Advanced Emergency Care ( AEC ) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Core life support and simulation“ฝึกเฮ็ด ฝึกทำ ให้คักใจ”ประจำปี 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแก่น
05/09/2562 - 06/09/2562
แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2 วัน
ณ ห้อง KKTEC ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น
60 คน
จำลอง,ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการงาน AEC ครั้งที่ 5
ชื่อเอกสาร : กำหนดการงาน AEC.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ ปชส
ชื่อเอกสาร : โครงการ ปชส..pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายพรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล
0818718146
043-009900 ต่อ 3804
erstaffkkh@gmail.com
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2562 )