CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โซนที่ 1 จังหวัดขอนแก่น (EMS Rally Zone)
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแก่น
08/07/2562 - 30/09/2562
ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.),ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผกป.),แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.),นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562
โรงพยาบาลขอนแก่น
70 คน
ปฎิบัติ,บรรยาย,สาธิต
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการจัดEMS Rally Zone
ชื่อเอกสาร : EMS Rally Zone 1 (รพ.ขอนแก่น).pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ EMS Rally Zone 1
ชื่อเอกสาร : EMS Rally Zone 1 (รพ.ขอนแก่น).pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสุธิดา จันทร์จรัส
0934178282
043247399
emskhonkaen@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2562 )