CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
22/07/2562 - 27/07/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
ุ6 วัน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
48 คน
ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสุกัญญา ต่วนเทส
0878338832
-
sukanya.tiqqer@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 08 ก.ค. 2562 )