CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Pre-Hospital Trauma Care for Nurse (PHTCN)
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเลย
20/08/2562 - 21/08/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
2 วัน
ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย
90
บรรยาย,สาธิต,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรม
ชื่อเอกสาร : กำหนดการPHTCNแก้ไข.docx
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : เอกสารCEPA02
ชื่อเอกสาร : CEPAPHTCN.docx
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการ
ชื่อเอกสาร : โครงการPTCN.docx
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวิทยากร
ชื่อเอกสาร : ประวัติวิทยากรเวชกิจ.docx
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : เกียรติบัตร
ชื่อเอกสาร : เกียรติบัตรPHTCNผู้เข้าร่วม.docx
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายจักรพงษ์ ชมภูทอง
0856937665
042862145
top_loei@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 )