CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบ 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเกาะสมุย
30/07/2562 - 03/08/2562
อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
5วัน
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
40 คน
ปฎิบัติ,สาธิต,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรม
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ประเภทเอกสาร : ประวัติวิทยากร เฉพาะผู้ที่ต้องการขอรับหน่วยคะแนนประกอบด้วย
หัวข้อเอกสาร : ประวัติวิทยากร
ชื่อเอกสาร : ประวัติวิทยากร.docx
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางพัชมณ แจ้งโพธิ์
0899717673
-
konlek17@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 )