CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
สถานะโครงการ :
ผ่านการอนุมัติ
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
06/07/2562 - 07/07/2562
อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
รุ่นละ 1 วัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นละ 100 คน
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุเฉินการแพทย์
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อเอกสาร : โครงการฟื้นฟู.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวอัจฉรา ลำใย
0815290439
035322514
joomatchara@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 )