CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม ประชุมวิชาการประจำปีงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
25/07/2562 - 26/07/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
2 วัน
โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
130 คน
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ.pdf
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ.pdf
หัวข้อเอกสาร : CEPA02
ชื่อเอกสาร : CEPA 02.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : CV รวมวิทยากร
ชื่อเอกสาร : CV รวมวิทยากร.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายพงศ์ธร จันทเตมีย์
0858848838
075343066
niengsk122@gmail.com
นายแพทย์ชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 )