CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
09/03/2562 - 07/07/2562
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
2
ห้องประชุมสุขภาพ 2 อาคารสุขภาพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
96
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ รพ.พระปกเกล้า.pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ รพ.พระปกเกล้า.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายวิชาญ พูลเงิน
062-9194654
0-3932-2443
emsppkchan1669@gmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 )