CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ประกาศ อศป. เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ อศป. เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒