CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Response) สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
04/04/2562 - 05/04/2562
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
2 รุ่นๆละ 1 วัน
ห้องประชุมเงาะโรงเรียน โรงพยาบาลบ้านนาสาร
200
ปฎิบัติ,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : 4.1.9 กำหนดการ รพ.บ้านนาสาร.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : 4.1.9 โครงการ รพ.บ้านนาสาร.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางวิลาวัลย์ ธนทวี
0818954300
077-341717
Wilawan_ER@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 )