CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
02/12/2565 - 03/12/2565
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
2 วัน
วันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
500
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ CCEM 2022.docx
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายบวร วิทยชำนาญกุล
086-6595780
053936722
borwonwitt@hotmail.com
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 )