CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (ฺBHEMS) รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ)
29/11/2564 - 03/12/2564
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
5 วัน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
30
สาธิต,ปฎิบัติ,จำลอง,บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการอบรมหลักสูตร BHEMS
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ BHEMS.pdf
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : หนังสืออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร BHEMS
ชื่อเอกสาร : ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร BHEMS.pdf
ประเภทเอกสาร : ตัวอย่างเอกสารหรือหนังสือรับรองที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
หัวข้อเอกสาร : หนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม BHEMS
ชื่อเอกสาร : ใบประกาศหลักสูตร BHEMS (Ver 051164).pdf
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : เอกสารโครงการประชาสัมพันธ์
ชื่อเอกสาร : เอกสารโครงการ BHEMS.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางสาวแก้วศิกานต์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
0822271669
028721604
kaewsikarn.s@niems.go.th
พนักงานปฏิบัติการงานบริหารการฝึกอบรม
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 2564 )