CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
03/12/2564 - 03/12/2564
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
1 วัน
Online
500
บรรยาย
หัวข้อเอกสาร : กำหนดดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการ CCEM2021.jpg
ประเภทเอกสาร : รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการCCEM2021 v4.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นายบวร วิทยชำนาญกุล
086-6595780
053-936722
borwonwitt@hotmail.com
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
( เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 )