CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าใหม่และ รพ.สต. เครือข่าย จังหวัดจันทบุรี ปี 2562
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
31/03/2562 - 28/04/2562
อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
1
ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
100
บรรยาย
ประเภทเอกสาร : เอกสารอื่นๆ
หัวข้อเอกสาร : โครงการ
ชื่อเอกสาร : โครงการ สสจ.จันทบุรี.pdf
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางศศิธร ยนจอหอ
0816520328
039311553
emschan.health@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 )