CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก โครงการและกิจกรรม การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล "Pre-hospital Trauma Life Support"
สถานะโครงการ :
เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
05/03/2562 - 13/03/2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.),เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.),พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.),อาสามัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
รุ่นละ 2 วัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร หรือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
100
บรรยาย,ปฎิบัติ
หัวข้อเอกสาร : กำหนดการ
ชื่อเอกสาร : กำหนดการPHTLS.docx
** หมายเหตุ หากทำการยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิทยากรได้
นางจิตติมา จิระชีวี
086-7678710
034-871271
emssamut@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 )