CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม (CEPA) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562