CEPA
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์แจ้ง การขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์แจ้ง การขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์แจ้ง
การขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

 ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
………………………

          นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ประสงค์จะใช้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประกอบการต่ออายุประกาศนียบัตร และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
(ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ตามประกาศฯ)

          สามารถส่งหลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ พร้อมแบบฟอร์ม CEPA๐๓ มายังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทางไปรษณีย์ (กลุ่มงานรับรองและกำกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ : CEPA นฉพ.) เพื่อเสนอต่อคณะทำงานฯ พิจารณาหน่วยคะแนนให้ต่อไป 

          ทั้งนี้  การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป การขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน CEPA ให้เป็นไปตามประกาศฯ